Arnika: Spalovna odpadů v Lysé nad Labem se snaží zneužít povodní


Arnika
( klokanek)
Zástupci firmy Rean se obrátili na Ministerstvo životního prostředí s nabídkou, že by jejich zařízení spalovalo kontaminovaný odpad vzniklý po povodních. Spalovna firmy Rean v Lysé nad Labem je již třetí měsíc odstavená, protože firma nebyla schopna dodat potřebné podklady pro kolaudaci a dostavět spalovnu tak, aby odpovídala normám na ochranu životního prostředí. Samotní pracovníci ministerstva se na místě přesvědčili, že firma nedodržuje zákon o odpadech, když skladuje nebezpečné odpady, včetně infekčních, volně na dvoře.
"Nabídku firmy Rean nelze vnímat jinak, než jako snahu začít znovu provoz nevyhovující spalovny bez získání potřebných povolení. Podle našeho názoru se firma Rean snaží zneužít povodní ve svůj prospěch. Pokud by ministerstvo za těchto okolností na nabídku Reanu přistoupilo, bylo by to v rozporu se zákony," konstatuje RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení ARNIKA.
Více informací o spalovně nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem najdete na stránkách kampaně Budoucnost bez jedů.
Sdružení ARNIKA uspořádá v sobotu 31. srpna 2002 společně s obyvateli Lysé nad Labem podpisovou akci pod petici "Za ukončení provozu spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem".
Infostánky s peticemi budou nejdříve před obchodním domem Bílá labuť (u PLUSU) od 10.00 do 12.00 hod a potom v Zámecké ulici (prostranství u Kostela sv. Jana Křtitele) od 13.00 do 17.00 hod.(Praha, 28. 8. 2002, 11:29)

článek na adrese: http://hlucnasamota.net/clanek.php/id-17


Arnika: Počet odpůrců spalovny odpadů v Lysé nad Labem opět vzrostl


Marek Jehlička, tiskový mluvčí sdružení ARNIKA
( klokanek)
Pod peticí požadující úplné zastavení provozu spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem přibyly v sobotu další podpisy. Aktivisté sdružení ARNIKA a Lysin nasbírali v sobotu v Lysé nad Labem během pár hodin přes 400 podpisů. Nyní si tedy již celkem přes 750 lidí přeje, aby spalovně provozované firmou Rean nebyl vydán souhlas s dalším provozem.
"Většina kolemjdoucích reagovala na petici kladně. Někteří lidé si vzali prázdné petiční archy a slíbili, že sami budou pod petici aktivně sbírat podpisy. Našli se samozřejmě i lidé, kteří chtěli, aby provoz spalovny pokračoval," řekl k průběhu podpisové akce Milan Návoj ze sdružení ARNIKA. "Jeden z nich například otevřeně přiznal, že ve spalovně pracoval jeho zeť. Jiný vášnivý obhájce spalovny například nevěděl, jak se měří emise dioxinů. Někteří lidé se báli uvést na petici svoji adresu, ale těch bylo opravdu málo. Většina lidí podepsala petici při cestě na Šporkovy slavnosti anebo za nákupem. Pár lidí přišlo, protože se dočetli o petiční akci v novinách anebo na plakátech," doplnil vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení ARNIKA, RNDr. Jindřich Petrlík.
Občanská sdružení chtějí o petici informovat poslance Zastupitelstva města Lysá nad Labem. Kopie podpisových archů zašlou také ministrovi životního prostředí, Liboru Ambrozkovi a České inspekci životního prostředí. Obě posledně jmenované instituce budou v nejbližších dnech rozhodovat o dalším osudu spalovny v Lysé. Později petici předají také krajským zastupitelům.
Stolek s podpisovými archy v sobotu minula také místostarostka Lysé nad Labem Marcela Chloupková (ČSSD). Řekla, že si myslí, kdyby byla spalovna v pořádku a pálila komunální odpad, že by mohla jet. Hlas Chloupkové byl jedním z jazýčků na vahách, který 17. července 2002 rozhodl, že město zatím neposlalo firmu Rean do konkurzu. Rean totiž městu dluží 17,5 milionu korun. O možnosti poslat firmu do konkurzu bude městské zastupitelstvo opětovně jednat na svém příštím zasedání 4. září 2002.
ARNIKA a Lysin mají vůči spalovně výhrady především kvůli špatnému nakládání s nebezpečnými odpady, možnosti kontaminace podpovrchových vod, špatnému provozování zařízení a toxickým látkám vypouštěným spalovnou do ovzduší. Obyvatele v Lysé nad Labem firma Rean popudila také přezíravým postojem k poskytování informací veřejnosti.

(Lysá nad Labem, 4. 9. 2002, 9:02)

článek na adrese: http://hlucnasamota.net/clanek.php/id-18


Kam zmizely toxické odpady z Milovic? Opět se skladují načerno, tvrdí Arnika


tisková zpráva Arniky
( klokanek)
Pátrání po tom, kde skončily tuny jedovatých odpadů z milovické skládky konečně dospělo k závěru. Ačkoliv firma EKOBO místo uložení tajila, odpady s vysokým obsahem polychlorovaných bifenylů (PCB) byly objeveny v soukromém skladu v Mratíně na Brandýsku. Arnika se přesné místo uložení odpadů dnes dozvěděla od České inspekce životního prostředí.
Firma EKOBO odpady z Milovic odvezla již přede dvěma roky, protože vyhrála výběrové řízení Okresního úřadu v Nymburce na přebalení a uskladnění odpadů s obsahem PCB z Milovic. Dostala na to několikamilionovou státní dotaci. V té době za EKOBO jednala nynější náměstkyně ministra životního prostředí Ing. Ivana Jirásková. EKOBO však jedy neuložilo ve skladech určených pro nebezpečné odpady. Část jich v roce 2000 skončila ve skladech firmy FYTOZ. Tam je vypátrala Česká televize a po vzedmutí nevole veřejnosti byly převezeny z Mratína do ostravské spalovny nebezpečných odpadů patřící dnes firmě SITA Bohemia. O zbytku se dlouho nevědělo, protože EKOBO vydávalo místo uložení za své obchodní tajemství. Jak ale inspekci sdělil právní poradce Svatomír Mlčoch, místo uložení nebezpečných odpadů nemůže být utajeno a informace o něm musí být podle zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí dostupná veřejnosti. Odpady tedy byly vypátrány ve skladovém areálu paní Miroslavy Kubálkové v Mratíně.

Za zmínku stojí, že látky s vysokým obsahem PCB v Milovicích přebalovali z tekoucích sudů dva dělníci bez jakékoli ochrany. „Polychlorované bifenyly doslova přelévali sběračkou z jednoho sudu do druhého. Měli jen chatrné rukavice, ačkoliv by si zasloužili ochranný protichemický oblek a plynové masky. Bylo by zajímavé ty dva lidi dnes najít. Jejich zdravotní stav asi nebude úplně v pořádku,“ uvedl vedoucí programu Arniky Toxické látky a odpady RNDr. Jindřich Petrlík.

Arnika považuje uskladnění odpadů v mratínském skladu za velký problém. Sklad nebyl zkolaudován pro ukládání nebezpečných odpadů, jak dnes novinářům a zástupci Arniky přiznala majitelka skladového prostoru paní Kubálková. „Takový sklad by měl mít těsnění proti únikům toxických látek a musí být zabezpečen pro případ havárie. Například při požáru polychlorovaných bifenylů by se do ovzduší dostávaly vysoce nebezpečné látky, ať už samotné polychlorované bifenyly anebo dioxiny,“ řekl Petrlík. Upozornil také, že sklad je vzdálen jen okolo sta metrů od potoka.

Firmy EKOBO a REAN, které jsou velice úzce personálně propojené, mají trvalé problémy s dodržováním legislativy na ochranu životního prostředí. Přesto firmě REAN povolil stavební úřad v Lysé především na základě rozhodnutí vydaných odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje spustit do trvalého provozu spalovnu nebezpečných odpadů. V ní byla spálena také část odpadů z Milovic a pálily se v ní i odpady s obsahem PCB.

Polychlorované bifenyly (PCB) jsou vysoce toxické látky podobné dioxinům. Mají rovněž podobné účinky: poškozují nervový a imunitní systém člověka, ohrožují plodnost a ukládají se v tkáních. Do těla se dostávají nejčastěji potravním řetězcem, ale například i při kontaktu s pokožkou.

(MRATÍN (okres Praha - východ) , 18. 2. 2003, 6:21)

článek na adrese: http://hlucnasamota.net/clanek.php/id-41


Sdružení Arnika: Lysá je kontaminována dioxiny a polychlorovanými bifenyly


tisková zpráva sdružení Arnika
( klokanek)
V těchto dnech obdržela sdružení Arnika a Lysin výsledky rozboru slepice odebrané z Lysé nad Labem v místech spadu ze spalovny. Zjištěné hodnoty dioxinů a polychlorovaných bifenylů 1) překračují téměř sedminásobně evropský limit pro drůbež 2) (13,3 až 13,9 pg I-TEQ/g tuku). Výsledek tak potvrdil dříve zjištěné hodnoty u kohouta (15,3 až 15,6 pg I-TEQ/g tuku), které Arnika zveřejnila začátkem července. Sníme-li dvousetgramovou porci takové slepice, téměř naplníme doporučenou týdenní dávku v EU 3).
Město Lysá nad Labem zadalo měření 6 živočichů – v současné době již mají výsledky 1 slepice a 1 zajíce. Konkrétní hodnoty chtějí zveřejnit až na mimořádném městském zastupitelstvu, které se bude konat 12. 8. 2003 od 17 hodin v kinosále. Podle předběžných výsledků sdělených ústně představitelům Arniky jsou hodnoty slepice „mírně nadlimitní“. Město ale měřilo jen dioxiny a nepožádalo o zjištění polychlorovaných bifenylů. Nemohlo tak zjistit celkovou toxicitu vzorků masa. „Jestliže jenom obsah dioxinů ve slepici mírně překračuje evropskou normu, pak lze předpokládat, že celkový přesah normy, která je stanovena souhrnně pro dioxiny a PCB, bude 3-5tinásobný,“ řekl Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika.

Dioxiny, zjištěné ve slepici, se na celkové toxicitě podílí z 26 až 28%. Jejich hlavním zdrojem může být podle složení jednotlivých sloučenin spalovna. “Rozbor zastoupení kongenerů dioxinů odpovídá jejich složení z emisí ze spalovny. I v tomto ohledu tedy rozbor potvrdil naše původní tvrzení ”, řekl Jindřich Petrlík. Zdroj polychlorovaných bifenylů v drůbežím mase je nadále nejasný. Spalovna jejich emise neměří a město si nenechalo udělat rozbory PCB u svých vzorků.

Výsledky měření Arnika a Lysin poskytli tajemníkovi Městského úřadu Lysá nad Labem panu Ing. Miloši Dvořákovi. O situaci v Lysé nad Labem se bude hovořit na mimořádném městském zastupitelstvu 12. 8.

(Praha/Lysá nad Labem, 7. 8. 2003, 12:35)

článek na adrese: http://hlucnasamota.net/clanek.php/id-67


Spalovna v Lysé nad Labem již měsíc stojí


Arnika
( klokanek)
Zhruba před měsícem se zastavil provoz ve spalovně nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem. Její současný vlastník, kyperská firma BDW Line, Stavebnímu úřadu v Lysé nad Labem oznámil, že do 28. února budou ve spalovně probíhat opravy a údržba spalovny. „Pokud by se ve spalovně něco stavělo, musela by BDW Line na to mít stavební povolení, a to i na stavbu případného filtru na zachycování dioxinů anebo nějakou výraznější změnu uvnitř budovy,“ řekl Martin Skalský z Centra pro podporu občanů sdružení Arnika.
„Nemyslíme si, že současná odstávka spalovny souvisí s odběry krve pro studii hygieniků. Dioxiny a PCB se totiž kumulují v těle dlouhodobě a člověk jich 95 - 99 % získává prostřednictvím potravin a nikoliv dýcháním,“ řekl Ing. Milan Havel z programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika, aby předešel možným dohadům v souvislosti s probíhajícími odběry krve u dobrovolníků z Lysé nad Labem pro testy na obsah dioxinů.
Obyvatelé v Lysé nad Labem, kteří Arniku na odstávku spalovny upozornili, se zpočátku radovali, že spalovna zastavila svůj provoz a zůstane stát. Většina z nich podepsala jednu ze dvou petic za zastavení provozu spalovny. Pod peticí „Za zastavení provozu spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem“ je nyní již 1735 podpisů.
V pátek 23. ledna má také proběhnout kontrolní den studie zadané Krajským úřadem Středočeského kraje ostravským hygienikům. „Studie by podle nás měla zjistit, jak je zamoření prostředí v Lysé nad Labem dioxiny a polychlorovanými bifenyly závažné a také se zaměřit na možný zdroj těchto látek v prostředí. Zítra se dozvíme, zda zpracovatel vzal v potaz doporučení sdružení Arnika a občanského sdružení Lysin a zda se bude snažit vypátrat zdroj dioxinů v Lysé nad Labem, když spalovnu jako nejpravděpodobnější zdroj opakovaně zpochybnil,“ prohlásil před kontrolním dnem RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů sdružení Arnika.
(Lysá nad Labem , 6. 2. 2004, 12:00)

článek na adrese: http://hlucnasamota.net/clanek.php/id-362


Popílky ze spalovny v Lysé nad Labem přispěly k vytvoření nové ekologické zátěže na Žacléřsku


Arnika
( klokanek)
V dole Jan Šverma na Žacléřsku uložila firma GEMEC Union a. s. od roku 2000 několik desítek tisíc tun odpadů z českých spaloven odpadů včetně toxického popílku. Arnika to zjistila analýzou výkazů o pohybu odpadů mezi bývalými okresy České republiky. „Na seznamu toxických popílků figurují i odpady vzniklé ve spalovně v Lysé nad Labem. Do dolu k Žacléři putovaly ze skládky u Benátek nad Jizerou,“ řekl k podílu spalovny v Lysé na vytvoření nové ekologické zátěže Ing. Milan Havel ze sdružení Arnika.
V dole u Žacléře je tak uloženo cca 45 g dioxinů obsažených v odpadech ze spaloven. „Jde o množství srovnatelné s tím, které je v budovách ve Spolaně Neratovice. Zbytky vzniklé po čištění plynů ze spalovny v Lysé obsahují dioxiny v koncentracích mezi 2 - 6,5 ngTEQ/g, což je z koncentrací dioxinů zjištěných u odpadů produkovaných spalovnami odpadů v České republice někde uprostřed. Hodnoty dioxinů ve strusce z pece lyské spalovny nemáme k dispozici anebo nebyly vůbec měřeny,“ upřesnil informace o odpadech vznikajících ve spalovně v Lysé RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí kampaně Arniky „Budoucnost bez jedů“. Po spálení tuhých odpadů ve spalovně vznikne struska a popílek (anebo sorbalit) ve zhruba třetinové hmotnosti původních odpadů, ale často nebezpečnějšího složení.
Spalovna v Lysé nad Labem měla již před dvěma roky začít řešit nakládání s popílky. Žádost o povolení dostavby však tehdy spalovna nakonec stáhla, protože se obávala procesu posouzení vlivů na životní prostředí. Současná praxe ve spalovně je spojená se značnou prašností.
Dioxiny, které kontaminovaly důl u Žacléře jsou vysoce toxické látky nebezpečné již ve stopových koncentracích. Kumulují se v živočišných tukových tkáních. Jejich koncentraci v životním prostředí zvyšují i drobné prachové částice. Dlouhodobé působení dioxinů a PCB vede k poškození imunitního a nervového systému, dále ke změnám endokrinního systému (zejména štítné žlázy) a reprodukčních funkcí (pohlavních žláz u mužů). V některých studiích byly prokázány další vlivy - snížení inteligence, snížená schopnost soustředění a vliv na chování (hyperaktivita u dětí). Jsou to látky, které se dlouhodobě kumulují v těle (zdroj: webové stránky Státního zdravotního ústavu – http://www.chpr.szu.cz - „Dioxiny v potravinách“).
(LYSÁ NAD LABEM, 6. 2. 2004, 12:00)

článek na adrese: http://hlucnasamota.net/clanek.php/id-363


Arnika: Město jde spalovně na ruku


Marek Jehlička, tiskový mluvčí Arniky
( klokanek)
Přestože se dosavadní majitelé spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem (nynější firma BDW Line a její předchůdce firma Rean) nechovali k městu nejlépe, představitelé města se z nevysvětlitelných důvodů snaží spalovně opakovaně vyhovět a chránit ji. Nasvědčuje tomu i několik kroků vedení města z poslední doby: neotištění článků kritických ke spalovně v městském zpravodaji, zákulisní vyjednávání o parovodu s firmou Ing. Vladimíra Hořáka a nakonec i konzultace se spalovnou, zda město může poskytnout informace o nakládání s odpady na základě běžné žádosti podle zákona č. 123/98 Sb. o právu na informace o životním prostředí. Ani jeden z těchto kroků Lysé nad Labem není standardním chováním města k soukromé firmě.
Podezřelé chování města začalo tím, že představitelé Lysé hledali se spalovnou společnou cestu, jak se vyvléci z mediálního skandálu kolem znečištění prostředí města dioxiny. Poté dle slov tajemníka MěÚ v Lysé Ing. Miloše Dvořáka vydalo vedení města příkaz, aby městský zpravodaj Listy nezveřejnil články, v nichž občanské sdružení Arnika a Jana Maťková kritizovali spalovnu. “Město mi nedalo šanci reagovat na článek Václava Mrkvičky, který mě v Listech osočoval ze lži, přitom sám hrubě zkresloval fakta a zamlčoval velmi podstatné informace. Napsala jsem tedy článek, ve kterém jsem vysvětlovala svůj postoj. Pan tajemník a posléze i pan starosta však jeho otištění odsunuli na „neurčito“. Překvapilo mě to, protože jsem myslela, že zpravodaj města je zde především pro jeho občany,” uvedla Jana Maťková.
Nejvíce otázek ovšem vyvolává podezřelé chování města v kauze parovodu, jehož výstavbu spalovna řadu let prosazovala. Město parovod v minulosti opakovaně zavrhlo s tím, že nechce být na dodávkách tepla ze spalovny závislé. “Najednou ale město otočilo jako mávnutím kouzelného proutku. Podle dostupných informací začalo o možnostech výstavby parovodu s firmou Vladimíra Hořáka vyjednávat. Proč?,” ptá se tiskový mluvčí Arniky Marek Jehlička.
Vše nasvědčuje tomu, že důvodem nečekané změny názoru jsou 4 milióny korun. Ty chce zřejmě město vyměnit za parovod, který tak dlouho odmítalo. Celá transakce by mohla mít následující scénář: BDW Line zaplatí 4 milióny správkyni konkursní podstaty firmy Rean z celkové částky převyšující 17 miliónů Kč, které Rean dosud městu dluží. Správkyně je dá městu jako splátku části dluhu a to na oplátku nebude Hořákovi bránit ve stavbě vysoce výdělečného parovodu. “Pro město by to byl nejen špatný obchod, ale také velmi nestandardní řešení,” uvedl RNDr. Jindřich Petrlík.
Překvapující je také chování města v případě poskytování informací.”Není obvyklé, aby se město ptalo firmy, zda má, nebo nemá poskytnout informace občanům, kteří je po městu požadovali. Podle zákona o právu na informace o životním prostředí město mělo paní Maťkové poskytnout kompletní kopie přehledu nakládání s odpady, jak je žádala,” řekl Petrlík. To ale neučinilo, protože spalovna městu zakázala informace vydat s tím, že jde o obchodní tajemství. Takové chování je přitom nejen neobvyklé, ale i nezákonné. Podle zákona totiž není možné dodatečně označovat nějaké informace jako obchodní tajemství. „Navíc tak vedení města - v příkrém rozporu se zájmy občanů - svou nevhodnou aktivitou de facto dotlačilo spalovnu k tomu, aby napříště tyto podstatné informace utajovala,“ komentoval počínání představitelů města tiskový mluvčí Arniky Marek Jehlička.
(Lysá nad Labem, 25. 3. 2004, 12:00)

článek na adrese: http://hlucnasamota.net/clanek.php/id-419


Na Jarním Kokoříně se sázely stromky


Jiří Řehounek, Děti Země - Klub za záchranu Polabí
( klokanek)
O víkendu 2. – 4. dubna proběhla v Kokořínském dole víkendová akce Jarní Kokořín, kterou uspořádal Klub za záchranu Polabí při sdružení Děti Země ve spolupráci se Správou CHKO Kokořínsko.
Akce se zúčastnilo 25 dobrovolníků z různých míst Čech, Moravy i Slezska. Sázeli mladé třešně, javory a lípy do alejí poblíž obcí Sedlec a Vidim v CHKO Kokořínsko.
(Kokořínsko, 7. 4. 2004, 12:00)

článek na adrese: http://hlucnasamota.net/clanek.php/id-433


Rozbory Arniky potvrdily toxické látky ve vejcích z Lysé


klokanek
V dubnu byly zveřejněny výsledky studie financované Středočeským krajem, podle nichž by Lysá nad Labem neměla být zatížena dioxiny více než srovnatelná místa v ČR. Zastupitelé si od ní slibovali uklidnění vášní kolem lysecké spalovny nebezpečných odpadů. Ekologové ale studii napadli a publikovaly další výsledky svých vlastních rozborů.
(následující text je tiskovou zprávou sdružení Arnika, nebyl redakčně upravován)
Sdružení Arnika a Lysin odebrala v únoru vzorky čtyř vajec od doma chovaných slepic v Lysé nad Labem a v Benešově a nechala v nich změřit obsahy dioxinů, polychlorovaných bifenylů a hexachlorbenzenu. Ukázalo se, že vejce z Lysé nad Labem jsou natolik kontaminovaná, že by se nemohla objevit v obchodě. Státní veterinární správa by je totiž kvůli vysokým koncentracím toxických látek označila za nepoživatelná.
Zatímco vajíčka z Benešova vyhověla stanoveným limitům, všechny sledované toxické látky ve vejcích z Lysé limity přesahují. Limit pro dioxiny byl překročen o 70%, limit pro hexachlorbenzen přesahuje hodnota naměřená ve vejcích z Lysé 1,5-krát a pro PCB o 55% (4). „Potvrzuje to již dříve zjištěný fakt, že drůbež v Lysé nad Labem je nadměrně zatížena toxickými látkami. Bohužel to platí i pro vejce, která lidé konzumují daleko častěji než dříve měřené slepice či zvěřinu,“ shrnul výsledky posledních měření RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika.
Arnika opakovaně žádala kraj, aby studie hodnotící zatížení Lysé nad Labem dioxiny hodnotila mimo jiné i například vejce z domácích chovů. To se ale nestalo. „Proto jsme se rozhodli odebrat alespoň 4 vejce z domácích chovů v Lysé nad Labem a v Benešově a zadat analýzu jejich směsného vzorku na obsah dioxinů, PCB a hexachlorbenzenu. Výsledky bohužel potvrdily fakt, že prostředí v Lysé je nadměrně zatíženo touto skupinou toxických látek,“ řekl k rozborům Petrlík. Odběry vajec proběhly v únoru 2004. Rozbory na obsah toxických látek provedla akreditovaná laboratoř Axys Varilab.
Rozdíl hladin dioxinů (PCDD/F) v krvi obyvatel Benešova a Lysé nad Labem podle nedávno zveřejněné studie zhruba odpovídá rozdílu koncentrací dioxinů v drůbežích vejcích z obou lokalit (viz graf v příloze). Nejvyšší podíl na toxickém ekvivalentu u vajec z Lysé nad Labem mají polychlorované bifenyly, jejichž zdroj je těžké odhalit. Z dioxinů mají největší podíl na tomto ekvivalentu dva kongenery furanů, které mají nejvyšší podíl také na toxicitě plynných emisí a popílků ze spalovny odpadů.
Za možný zdroj dioxinů v krvi mužů z Lysé označil spalovnu také epidemiolog Boris Revič, konzultant Programu OSN pro životní prostředí (UNEP). Řekl doslova: „Hladina dioxinů a PCB zjištěná v krvi testovaných lidí z Lysé nad Labem je významně vyšší než u srovnávací skupiny z Benešova. Profil dioxinů zjištěných v krvi mužů z Lysé nad Labem je typický pro spalovací zdroje, k jakým patří i spalovny odpadů.“
Nové výsledky měření dioxinů a dalších toxických látek Arnika předá zastupitelům Lysé nad Labem na dnešním zasedání městského zastupitelstva. Rovněž je poskytne dalším orgánům státní správy a samosprávy.


(Lysá nad Labem, 14. 5. 2004, 12:00)

článek na adrese: http://hlucnasamota.net/clanek.php/id-510


Lysá nad Labem s trestním oznámením proti Arnice neuspěla

tisková zpráva sdružení Arnika
Arnika
( klokanek)
Policie ČR v Lysé nad Labem odložila trestní oznámení Města Lysá nad Labem na neznámého pachatele pro šíření údajně nepravdivých informací o zamoření města Lysá nad Labem toxickými látkami jako neopodstatněné. „Samotný fakt, že Arnika svá tvrzení opírá o jiná data, nežli zjistilo město Lysá nad Labem nezakládá podezření z šíření poplašné zprávy, jak je uvedeno ve smyslu § 199 trestního zákona. Svá tvrzení opírají o relevantní výsledky měření z jiných vzorků nežli město,“ zní ve zdůvodnění rozhodnutí Policie ČR o trestním oznámení města.
Město mělo možnost se proti usnesení Policie ČR odvolat do tří dnů. Podle informací poskytnutých právníkem Lysé nad Labem JUDr. Jiřím Havelkou, tak neučinilo.
Trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy používají průmyslové firmy, aby zastrašily své kritiky. V roce 2000 to udělal za Spolanu Neratovice její tehdejší tiskový mluvčí s odůvodněním, že se tento podnik cítí poškozen vystoupením J. Petrlíka na veřejném slyšení pořádaném Evropskou komisí v Bruselu, kde uvedl četné havárie v něm a negativní dopady výroby a likvidace PVC na životní prostředí. I tehdy Policie ČR trestní oznámení odložila jako neopodstatněné.
Ze strany firem jde většinou jde jen o plané hrozby. Ne však v případě Lysé nad Labem, kde se trestní oznámení rozhodlo podat městské zastupitelstvo na zasedání 12. května 2004 z podnětu zastupitele a bývalého starosty Tomáše Sedláčka (KDU-ČSL). S jeho návrhem souhlasilo devět z 15 členů zastupitelstva (viz Diskusní fórum Lysé nad Labem). Bylo to v tentýž den, kdy sdružení Arnika zveřejnilo poslední výsledky měření toxických látek ve vejcích z Lysé nad Labem. Hladiny dioxinů, PCB a hexachlorbenzenu převyšovaly povolené hygienické normy.
Město se podáním trestního oznámení nepřímo zastalo spalovny nebezpečných odpadů. Místostarostka Lysé nad Labem Marcela Chloupková (ČSSD) se mimo jiné v souvislosti s podáním trestního oznámení o spalovně vyjádřila následovně: „Ta, pokud bude splňovat normy a bude ji sledovat i inspekce, nemyslím, že by městu měla vadit."
„Iniciátorem trestního oznámení byl bývalý starosta města, který prosadil výstavbu současné spalovny a zpočátku byl také v představenstvu firmy, která měla spalovnu stavět. Jeden ze zastupitelů (MUDr. Z. Hospodka) návrh na trestní oznámení komentoval tak, že pověst města nepoškozují ekologičtí aktivisté, ale existence spalovny,“ upřesnil okolnosti podání trestního oznámení vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík.

(Lysá nad Labem / Praha, 14. 8. 2004, 12:00)

článek na adrese: http://hlucnasamota.net/clanek.php/id-593


Arnika: Spalovna v Lysé není na bifenyly vybavena!


tisková zpráva Arniky
( klokanek)
Spalovna nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem chce spalovat odpad s obsahem silně toxických polychlorovaných bifenylů – PCB. Na likvidaci a skladování takto nebezpečné látky přitom není spalovna vůbec vybavena. Arnika se proti záměru spalovny ohradila a zaslala své připomínky Krajskému úřadu Středočeského kraje, který již dříve spalovně v Lysé povolil 72 hodinovou spalovací zkoušku PCB, během které chce firma BDW Line provozující spalovnu spálit celkem 20 tun odpadů s těmito nebezpečnými látkami.
V České republice existuje pouze jediné zařízení, které má povolení PCB spalovat. Tím je spalovna v Ostravě, která si kvůli tomu musela pořídit nákladné vybavení. “Sklad sudů například tvoří záchytná vana zastřešená ocelovou konstrukcí a opláštěním. Ochranný prostor tvoří betonová vana, která má několik izolačních vrstev z důvodu ochrany půdy a povrchových a podzemních vod. Je uložena na 500 mm tlusté vrstvě hutněné strusky, na které je 50 mm vrstva podkladového betonu, dále je 30 mm cementový potěr, dále 2x Bitagit, dále podkladový beton 140 mm, dále izolační vrstva MAX BOND a Isochran, dále železobetonová deska 400 mm, opatřená vrchním epoxipolymerbetonem tloušťky 6 mm. Spalovna v Lysé je z tohoto pohledu zcela nevyhovující. Dosud nepožádala ani o stavební povolení pro stáčiště kapalných odpadů,” uvedl předseda Arniky RNDr. Jindřich Petrlík.

Ten poukázal také na to, že dokumentace EIA z roku 1994 spalování odpadů s PCB ve spalovně v Lysé vylučuje. “Samotná lokalita je zatížena PCB z minulosti, což dokázaly rozbory vzorků zvěře, ryb a drůbeže v minulých dvou letech,” podotkl Petrlík.

Arnika rovněž upozornila na vážné nesrovnalosti v evidenci nakládání s odpady jak ve spalovně v Lysé nad Labem, tak i ve firmách, které ji provozovaly (dříve EKOBO dnes NESTREL a REAN). “Tyto společnosti jsou dosud personálně propojeny s firmou BDW Line – provozovatelem spalovny v Lysé. Víme, že těmto společnostem se kamsi ztratilo 40 tun vysoce nebezpečných odpadů s obsahem polychlorovaných bifenylů ze skladu v Mratíně, což dodnes vyšetřuje policie. Jestliže víme, jak tito lidé zacházejí s toxickými odpady, nerozumíme tomu, že jim nebylo dávno odebráno povolení pro nakládání s těmito látkami. Kde mají lidé z Lysé záruku, že z komína nad jejich hlavami nevyletí právě pécébéčka ztracená z mratínského skladu?,” uvedl mluvčí Arniky Marek Jehlička.
(Lysá nad Labem, 18. 2. 2005, 12:00)

článek na adrese: http://hlucnasamota.net/clanek.php/id-883
© HlucnaSamota.net 2002 - 2012 | prostor poskytuje eldar.cz | web zrobil klokánek | mapa stránek